Scientific Committee

Chairman

Professor Huajian Gao (China)

Members

Professor Yong Tian Chew (Singapore)
Professor Jing Fan (China)
Professor Youshi Hong (China)
Professor Haiyan Hu (China)
Professor Seyoung Im (Korea)
Professor Tianjian Lu (China)
Professor Miles B. Rubin (Israel)
Professor Jianxiang Wang (China)
Professor Wei-Chung Wang (Taiwan, China)
Dr. Graham Weir (New Zealand)
Professor Wei Yang (China)
Professor Tongxi Yu (Hong Kong, China)
Professor Hongwu Zhang (China)
Professor Quanshui Zheng (China)
Professor Xiaojing Zheng (China)

Secretary-General

Professor Xi-qiao Feng (China)